Bạn kiểm tra lại TD sensor mầu đỏ phía trên trống in. Vệ sinh sạch roi vào code chạy 3802 chỉ số là 1111, 3821 chỉ số là 10-10-10-10 là Ok . Ok đc thì chạy 3801