Không Tính Lũy Tiến 10 phút có hàng.

( VD: 1000 tờ rơi A4 1 mặt x 2.000đ = 2.000.000vnd) 

TỜ RƠI GIẤY C100, C120, C150, FO 100, FO 120

SỐ TRANG
(A4)

ĐƠN GIÁ IN (TRANG)

+ CÁNG MÀNG
(TRANG)

+ CẤN
(TỜ)

LÒ XO
(CUỐN)

ĐÓNG GHIM (CUỐN)

01 05

8.000 Đ

30.000 Đ

8.000 Đ

10.000 Đ

10.000 Đ

06 20

7.500 Đ

8.000 Đ

6.000 Đ

9.000 Đ

9.000 Đ

21 30

7.000 Đ

5.000 Đ

6.000 Đ

9.000 Đ

9.000 Đ

31  50

6.500 Đ

4.000 Đ

3.000 Đ

8.000 Đ

7.000 Đ

51 79

6.000 Đ

2.000 Đ

3.000 Đ

8.000 Đ

7.000 Đ

80 100

5.000 Đ

2.000 Đ

1.000 Đ

7.000 Đ

6.000 Đ

101 119

4.000 Đ

1.000 Đ

1.000 Đ

7.000 Đ

6.000 Đ

120 500

3.000 Đ

700 Đ

800 Đ

6.000 Đ

4.000 Đ

501 559

2.500 Đ

600 Đ

800 Đ

6.000 Đ

4.000 Đ

560 999

2.200 Đ

500 Đ

600 Đ

5.500 Đ

4.000 Đ

>= 1000

2.000 Đ

400 Đ

400 Đ

5.000 Đ

4.000 Đ

Lưu ý:

In Decal Giấy: cộng thêm 1.000đ/ trang

In Decal Bể: cộng thêm 10.000đ/trang

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo