Catalogue A4, giấy C150gsm: in offset 4 màu 2 mặt, 2 trang bìa cán mờ, đóng cuốn thành phẩm.
Bảng báo giá in catalogue
Số lượng 12 trang 16 trang 20 trang 24 trang 28 trang 32 trang 36 trang 40 trang
100 cuốn 50.000 đ 60.000 đ 75.000đ 90.000 đ 105.000đ 120.000đ 135.000đ 150.000đ
200 cuốn 25.000 đ 32.000 đ 40.000đ 48.000 đ 55.000đ 63.000đ 72.000đ 80.000đ
300 cuốn 18.000 đ 23.000 đ 29.000đ 34.000 đ 40.000đ 49.000đ 50.000đ 55.000đ
400 cuốn 14.000 đ 18.000 đ 23.000đ 27.000 đ 32.000đ 35.000đ 40.000đ 44.000đ
500 cuốn 12.000 đ 15.500 đ 19.000đ 22.000 đ 26.000đ 29.000đ 33.000đ 37.000đ
1000 cuốn 8.000 đ 12.000 đ 13.000đ 15.000 đ 17.000đ 19.000đ 20.000đ 23.000đ
2000 cuốn 6.000 đ 7.000 đ 9.000đ 11.000 đ 12.000đ 13.000đ 14.000đ 16.000đ
3000 cuốn 5.500 đ 6.500 đ 7.500đ 8.500 đ 10.000đ 12.000đ 13.000đ 14.000đ
5000 cuốn 5.000 đ 5.500 đ 7.000đ 8.000 đ 9.000đ 11.000đ 12.000đ 13.000đ
Giá ở trên chưa bao gồm VAT(10%).
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo