• Thiếu mực: 2251 đấy mực
  • Lỗi màu: chạy mã 3801 để test TD Sencor
  • Lỗi mực: chạy mã 5801 -2 reset engine cheap cialis online.–> 3410 set 10 ( khi báo lỗi nhận chip mực )
  • Hiện level mực: chạy mã 5061 set 1 ( với những chip chưa set mã 3410 nhiều lần )
  • SC 410 Thiếu từ đen –> 3811 dảo từ đen